Asset Management i forsyningsselskaber

Kouno har stor erfaring fra projekter vedrørende strategi, data og analyser samt processer. De er hjørnestenene i nedskalering af asset management til mellemstore forsyningsselskaber. Det er forudsætningen for, at asset management påvirker konkrete prioriteringer og bidrager til effektiviseringer i forsyningsselskaberne.

Kouno foreslår, at asset management tilrettelægges i fire faser. De gennemgås nedenfor.

 

Screening

Den omfatter for det første overordnet afdækning af systemer og data, der kan understøtte arbejdet. Den omfatter for det andet en overordnet vurdering af status på drift, vedligehold og investeringer i dag med hensyn til samarbejde og sammenhænge. På den baggrund fastlægges formål og succeskriterier for asset management. Screeningen kan gennemføres i løbet af 4-5 arbejdsdage og bygger især på interviews med ledere og nøglemedarbejdere.

 

Data

Det omfatter generering af de data, der er nødvendige ud fra det fastlagte formål og de opstillede succeskriterier. Data er i høj grad drevet af, hvilke analyser der eksempelvis skal udarbejdes. Data trækkes fra fx SRO og andre IT-systemer og valideres i tæt samarbejde med nøglemedarbejdere, før analyserne udarbejdes.

 

Analyse

De forskellige analyser udarbejdes og testes ligeledes med nøglemedarbejdere for at sikre, at de kan holde til erfaringens test. Efter tilretning er analyserne afsæt for 2 – 3 prioriterings- og procesworkshops. Formålet med dem er faglig refleksion om opgaveløsning inden for drift, vedligehold og investering med udgangspunkt i de mønstre og muligheder, der er fremkommet med de gennemførte analyser. Prioriterings- og procesworkshops munder ud i en række principper for fremtidige prioriteringer, der fastsættes af ledere og medarbejdere. Et princip kan eksempelvis være, at ‘ens anlæg i områder med forskellig risiko skal håndteres forskelligt’ eller ‘forebyggende vedligehold kun anvendes på anlæg i højrisikoområder’.

 

Strategi

De opstillede principper er afsættet for at opstille nye strategier for vedligehold og investeringer, hvor forsyningsselskaberne i højere grad doserer og målretter indsatsen specifikt til det enkelte anlæg og det område, anlægget er opstillet i. Først derefter kan forsyningsselskaberne forvente at kunne realisere effektiviseringer i form af eksempelvis sparede driftstimer eller investeringer.

 

De fire faser kan gennemføres inden for en periode på 2 – 3 måneder afhængig af det præcise ambitionsniveau og af datakvalitet. Gennemførslen sker i et tæt samspil med forsyningsselskabernes ledere og nøglemedarbejdere og Kouno. Forsyningsselskaberne skal derpå implementere strategierne, så den kort- og langsigtede opgave- og investeringsplanlægning afspejler de opstillede principper og den ønskede fokusering af indsatsen.

 

Se eksempel på en analyse, der kan indgå i asset management her: kouno-datadrevet-asset-management-risikokort-december-2016

Tags
energi, it, processer, spildevand, strategi, varme