Størstedelen af vand- og spildevandsselskabers aktiver består af ledninger, der udgør ca. 2/3 af selskabernes aktiver. Økonomien i selskaberne er derfor afhængig af, hvordan investeringer i ledningsanlæg prioriteres og planlægges.

Ud fra data, som selskaberne ofte har til rådighed, er det muligt at opstille en model, der forudsiger for ledninger. Det gør det muligt at få adgang til vigtig viden om ledningerne, når projekter skal planlægges og prioriteres.

 

 

En gennemsnitlig kloakledning forventes at have en levetid på 75 år iflg. Pris og levetidskataloget for vand- og spildevandsselskaber.

Erfaringstal fra selskaber viser, at den faktiske gennemsnitlige levetid for ledninger er betydeligt kortere – ca. 45 år. Det påvirker, hvor meget selskaberne skal forvente at investere årligt. Hvis forventningen til anlæggenes levetid er urealistisk, øges risiko for at selskaber får opbygget et investeringsefterslæb.

Selskaber anvender ofte TV-inspektion til at indsamle viden om ledningers tilstand. Det er krævende og omkostningstungt, så selskaber har ofte kun opdaterede data for en mindre del af ledningsnettet.

Kouno har udviklet en statistisk model, der via machine learning undersøger observationer fra TV-inspektion og data for ledninger, bl.a. rør-materiale, dimension, alder og ledningslængde.

Modellen analyserer sammenhæng i data og de primære årsager bag ledningers tilstand. Dvs., at modellen ud fra ledningers data om alder, materialetype, mv. kan kvalificering, hvad tilstand for ledningen er, også uden TV-observationer.

 

 

 

Figur 1 viser, hvordan henfaldskurven for en ledning ændres, når tilstand bliver kvalificeres. Hvor forventningen tidligere var en levetid på 75 år, og den realiserede levetid potentielt kortere, kan vi ud fra modellen vise, at en ledning bør have en levetid  på op imod 128 år givet ledningens karakteristika (alder, materialetype, osv).

Figur  2 viser en lednings udvikling i tilstand over tid, beregnet ud fra modellen. Den kvalificerede henfaldskurve viser, at ledningsId 9408 har en levetid på 116 år, altså længere levetid end ventet. Det betyder, at selskabet kan vente med at undersøge denne specifikke ledning og fokusere på de ledninger, hvor tilstanden viser, at levetiden er kortere.

I

 

Den orange stiplede linje viser, hvornår ledningen har opnået en alder, hvor tilstandsscoren bliver så høj og tilstanden dermed så dårlig, at det giver anledning til særlig opmærksomhed. Det sker efter ca. 112 år. Den røde stiplede linje viser grænsen for hvornår ledningen har opnået sin tekniske levetid.

 

Dermed får selskabet et bedre grundlag for prioritering og planlægning af investeringer, hvor tilstand fra ledninger gør det muligt at præcisere og målrette TV-inspektioner.