Uvedkommende vand driver omkostninger til transport og rens af vandmængder og skaber udfordringer med kapacitet i ledninger. Vi har analyseret et selskabs uvedkommende vand, og hvor det skaber de største udfordringer. ​

Vi har analyseret, hvordan vandmængder i selskabets opland fordeler sig som hhv. debiteret vandmængder og uvedkommende vand fordelt som indsivende grundvand samt nedbør. ​

Resultaterne bygger bl.a. på flowdata fra selskabets pumpestationer og viser, hvordan vandmængder fordeler sig i selskabets pumpestationsoplande. Det giver en indikation af, hvilke pumpestationsoplande der har den største andel uvedkommende vand samt hvad det består af – indsivning og nedbør. 

Analyse af uvedkommende vand: Brug for flere byggesten? ​

Mange faktorer påvirker indsatser vedr. uvedkommende vand – fx udvikling i vandmængder og grundvandsstand, jordbundsforhold. Disse byggesten kan supplere analysen og give et bedre grundlag for planlægning og indsatser mod uvedkommende vand:​

Med viden om, hvor og hvordan uvedkommende vand trænger ind i ledningsnettet, er det muligt at præcisere og målrette indsatser bedst muligt.

Det koster ca. 15% mindre at tætne ledninger fremfor separering. Hvis analysen kan bidrage med viden, der ændrer  et separeringsprojekt til 10. mio. kr. til at benytte foring, vil det give besparelser på 1,5 mio. kr.

 

Få styr på costdrivers, så investeringen løser rette udfordring. Mange faktorer er i spil, når indsatser mod uvedkommende vand planlægges. Et velbelyst og datadrevet beslut-ningsgrundlag mindsker risiko for dårlige investeringer og øger sandsynlighed for gevinst.